.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 5 December 2014

Hydradio!

May have your attention please!
...
Thank you.

I piqued your interst isn't it?! Good!
That is Hermann Scharfetter's HYDRADIO.Read more about it here.(in German I'm afraid)

Δέκτης με λυχνίες ναι, αλλά, με αρκετή δόση Enki Bilal φαντασίας!