.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 5 February 2010

JY1 operating

King Hussein JY1 VideoNadar ST2NH has put a video on YouTube of the late King Hussein of Jordan JY1 operating his Amateur Radio station on HF.
The YouTube description reads:
The Late King Hussein bin Talal of Jordan (JY1) worked amateur radio pileup.

http://www.southgatearc.org/news/february2010/king_hussein_jy1.htm