.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 13 July 2018

2017 IARU HF World Championships award!

I like the sequence!

Γκούντ ακολουθία, ε?!