.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 13 July 2018

dBm chart

dBm chart, courtesy of SPRAT and David G4COE Επειδή όπως έχουμε πει και εις το παρελθόν τα db δεν είναι στραγάλια, ακολούθως και τα dBm δεν είναι mπιζέλια!