.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 23 December 2016

HF championship Awards!

Yes, Wednesday was my Day!
Two Awards were waiting for me. More personal achievements and possible shack wall decoration.
Thank's alot!


Η Τετάρτη συνέχισε να είναι η ημέρα μου, αφού παρέλλαβα δύο βραβεία από περασμένους διαγωνισμούς.
Πολλά, πάρα πολλά ευχαριστώ!