.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 23 December 2016

Rotator Cage!


 I have now, a rotator cage to house my G-1000 rotator, thanks to... (name withheld)
.
All the cage needs is a way, weld or bolt, to secure it atop of my tower-to-be, hollow beam.
A new year major project!

Την Τετάρτη επίσης βρέθηκα με ένα κλουβί για ρότορα, δώρο του... (κάποιου φίλου). Τον ρότορα και τα καλώδιά του το έχω έτοιμο και γρασαρισμένο και το μόνο που λείπει τώρα είναι να δω με ποιόν τρόπο, κολλητό η βιδωτό, θα στερεώσω το κλουβί στον κοιλοδοκό.
Σοβαρές δουλειές, για τον καινούργιο χρόνο όμως!