.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 23 December 2016

qrp Marathon 2016


On Wednesday I received in my e-mail box the results of the first sv-qrp "qrp Marathon". 6th position and not bad at all. It is a limit to hit and a challenge to pass on next year Marathon!
Congratulations to all participants and a warning. Hi! Hi!
I will be better next year!

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται κι έτσι η Τετάρτη ήρθε με μέηλ πληροφορώντας με ότι ήρθα 6ος στο διαγωνισμό qrp Marathon. Το αποτέλεσμα αυτό είναι τιμή βάσης για να το ξεπεράσω, κατά πολύ ελπίζω, του χρόνου!
Συγχαρητήρια σε όλους τους συνδιαγωνισθέντες και μια προείδοποίηση. Hi!Hi!
Του χρόνου θα είμαι καλύτερος!