.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 30 August 2016

KR80 QRP Tx


That is a QRP transmitter having an interesting and uncommon output circuit. I will built it using a different approach on construction than the usual ugly or Manhattan. It is designed by Keith Ranger G0KJK and published in SPRAT Autumn 2015. More photos to come.

All I had to do was to design the transmitter on a piece of graph paper taking in consideration the dimension of the discrete components. After I mark the holes with a scriber, I drill them using a 0.8mm drill bit somewhere near! hi! hi!
This method of homebrewing calls the use of solder-able magnet wire to make the interconnections. I use the components leads instead!

During the build I found out that I don't have any 14.060MHz xtals left in my drawers so the 2N3953 transistor. It is easy to order an xtal, or many, from the club sales which I did promptly but the transistor seems to rare as hens teeth! As I comment to a Greek colleague I will use what I have in my stock and that is a PT4579.Hard boiled and annealed inductors!