.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 4 September 2016

99db bin gain!


I was listening to a QSO on 40m the other day and it was one ham telling to the other that the ground under his antenna adds 7db to his wire antenna gain! Don't bother mate. Here is a super-duper booster for you. A 99db bin!


Άκουγα ένα QSO στα 40m τις προάλλες και ήταν ένας συνάδελφος να λέει στον συνομιλητή του, ότι το έδαφος κάτω από την κεραία, του προσθέτει 7dB στην συρμάτινη κεραία του! Μην ενοχλείσαι συνάδελφε . Να σε δώσω εγώ κάτι να βρεις την υγειά σου. Έναν κάδο 99db !