.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 17 August 2016

RCA 813 QRP transmitter!


The well-known radioamateur motto dictates to Listen, Listen and Listen again.
Since the presentation of the GU-81 regeneration receiver you had your chances to listen enough.


Now its time for you to transmit!
I'll give you the initial kick along with photos and the schematic for a QRP Tx based on the 813 tetrode tube!
Gentlemen, (and Ladies of course), warm your irons!


Μετά τον δέκτη ανάδρασης με την GU-81, τώρα κι ο ανάλογος πομπός.
Αυτοταλάντωτη 813 με κρύσταλο και QRP ισχύ εξόδου! (λέμε τώρα!)