.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 21 June 2018

2017 IARU HF World Championships results.Coming the 2018 IARU HF World Championships, I check today last year results. In general category I am in 1380th position with 53603 pts amongst 4011 participants and I am 3rd in my category amongst 38 participants!
Where do I owe my excellent position? 
Luck, propagation, antennas what? I might be able to answer the question this year, if I will manage to duplicate the results!Ερχoμένου του Πρωταθλήματος της IARU του 2018, ελέγξα τα αποτελέσματα του περασμένου έτους. Στην γενική κατηγορία είμαι στην 1380η θέση με 53603 πόντους στους 4011 συμμετέχοντες και είμαι 3ος στην κατηγορία μου μεταξύ 38 συμμετεχόντων!
Πού οφείλω την θέση μου;
Την τύχη, την διάδοση, τις κεραίες τι; Θα είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτηση αν και φέτος θα καταφέρω να δεπιτύχω τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα!