.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 20 May 2017

DAYTON 2017 Hamvention!

 

A Hamfest as Ham as possible!
Ένα χάμφεστ πραγματικό στολίδι!