.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 16 August 2017

Jeff Dumps (KL4IU) seeks crowd funding for HAARP experimentI was wondering if you would be interested in sponsoring my amateur radio science experiment at HAARP. I am a new ham, and have participated in the February HAARP campaign, assisting Dr. Chris Fallen. It has inspired me to try an experiment. My experiment is designed to analyze the modulation frequencies and their effect on ionospheric cross modulation (Luxembourg Effect). Not only would this be a great opportunity for me, but also it could help the HAARP facility with more positive media coverage. It could also get other amateur radio folks interested in HAARP and the science behind it. As far as I know, there hasn't been a crowd funding campaign for HAARP time - so that would also be a very cool first if it is successful.
I would greatly appreciate it if you could share my campaign with the SWLing Post folks. I've raised $100 so far from one donor, only $900 more to go!
Here is the link to my crowd funding campaign page. On the page it has more details and a link to my experiment outline which details exactly how the experiment will be conducted.
Thanks for your time!