.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 25 January 2017

Going digital a.k.a. Simple PSK31 Interface!

I made a basic PSK31 moden for my digital quest!
This the schematic and my homebrew follows.
Mind you that I am not using any resistors.