.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 15 September 2016

ur R is cracked!


Repairing an old friend!
Out of 4 grid resistors, 47R each, one is cracked and the other three shows a resistance of 35R each. Hard driving the amplifier, pays it toll eventually. Sadly enough and it wasn't me the one who did it.


Η υπεροδήγηση έχει συνέπειες. Ίσως όχι στο ακουστικό κομμάτι αφού ο ενισχυτής είναι φανταστικός αλλά, στο οικονομικό. 3€ θα κοστίσουν οι αντιστάσεις ν' αλλαχτούν. Λίγο είναι?!