.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 27 July 2016

Tx Factor - Episode 12


Not one, but two rig reviews: the Sun Expert Electronics Transceiver MB1 and the elusive Icom IC-7300 are comprehensively analysed.

Bob teaches Mike a thing or two about amateur satellite operating, and our free-to-enter-draw is back with a chance to win a copy of the Getting Started with Amateur Satellites book featured in the item.
Και μία ακόμα περιληπτική παρουσίαση του IC-7300!