.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 30 September 2015

Arcing a BalUn a.k.a. fireworks!!!


I constructed a Voltage BalUn 1:1 ratio and in less than 12 hours I managed to destroy it with only 350W of RF power!
Enjoy!
The tiny spark is after using 35 watts AM. The louder "click" is the energization of the Collins 30 L-1 linear amplifier producing at that moment 350 Watts. That is a 10db amplification ratio.


Ο καλός ο Collins 30 L-1, όλα τα καίει όλα τα αρκάρει! Μία που το έφτιαξα και μία που το έκαψα!!!