.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 20 July 2015

In the making!

In the making of my new shack!
More photos when I'll manage to recover them from my camera's SD card.
A temporary/field day inverted Vee antenna. 10 metre long each leg, feed
with receiving type ladder line!