.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 6 July 2015

A novel Balanced Tuner by Ashhar Farhan VU2ESE!Every radio-amateur who have used a soldering iron in his or her life should know Ashhar Farhan VU2ESE.
His BitX is a legacy to our hobby. Our colleague never cease to amaze us either with his newer project MINIMA or with his Balanced Tuner. I follow him many years now and I build some of his projects and share his ideas. Join me to his blog and lets share our experiences.His Balanced Tuner is an excellent VERY CHEAP and SIMPLE idea based on W2DU description of an UNbalanced Tuner to a BALanced one at ARRL Antenna Compendium vol2 and Peter Rhodes G3XJP Pic-A-Tune wich you can read below.

A simplified Pic-A-Tume with the collaboration of an Arduino as Ashhar suggests it will be a God-sent gift for us homebrewers!
Cheers mate thanks for all the triggering!!!
Takis
sv3auw/m0lpt