.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 8 March 2015

A Sunday visit at the Bletchley Park!


Steve G4UKR paid a visit to Bletchley Park.
He kindly share with us some of the stunning exhibits like The Colossus Computer the Enigma Machine, a TRF receiver etc.
Thank you for the permission to publish your photos Steve! I do appreciate OM!