.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 13 March 2015

Restoring and Modifying the HW8

Fault finding, restoring and modifying the Heathkit TxRx HW8 by G0FSP