.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 28 November 2014

AmericanRadioHistory.com


Two million pages and tens of hundreds of books and magazines on RADIO.
Transmitting, Receiving, TV, Sci-Fi imagination, you name it. There is an article for any inquire! 
Do you know that you can electrocute sharks? Read on and find out!!!

Ένας πραγματικός ραδιοθησαυρός με παλιά Αμερικάνικα βιβλία και περιοδικά.
Όρεξη να έχετε, να κατεβάζετε!!!

http://www.americanradiohistory.com/index.htm