.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 28 November 2014

Baofeng GT-3


An unexpected  surprise and a wonderful birthday present!
The new BAOFENG GT-3!(with lots of after-sales goodies!)
Thank you Rowland! I'm indebted to you!