.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 21 August 2014

The great QRZ laughter!

Is this frequency in use?
.................
Is this frequency in use please?
.................
This is SV0ZZZ calling CQ DX! QRZ DX?

You've just start making a call you silly monkey! Why do you ask then, WHO IS REPLYING MY CALL? (which is the true only meaning of the abbr. QRZ?!)
Also you have already placed a DX call. If some is going to reply, it will be definitely a DX station! You don't have to say it again.

Other than fooling yourself in public, why don't you try to read and learn stop being a member of the radio-zoo. Eh?