.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 14 August 2014

160m AM TX QRP

Πομπός ΑΜ για την μπάντα των 160μέτρων! (όχι των 180, δυστυχώς.)