.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 17 October 2011

Παιχνίδια! Toys!


Νέα “παιχνίδια” ήλθαν να καταλάβουν τον τελευταίο ελάχιστο εναπομείναντα χώρο. Το Marconi Marine δεν διακρίνεται πλέον!

New "toys" arrived to occupy the last remaining space. The Marconi Marine is indistinguishable now!

A.M. SIGNAL GENERATOR TF801D/1


A.M. SIGNAL GENERATOR TF144H/4

TRANSMITTER & RECEIVER
OUTPUT TEST SET TF1065A

V.H.F. SIGNAL GENERATOR TF1064B/6M

MODULATION METER TYPE AFM3
Και μία “οικογενειακή” φωτογραφία!!!

A family photo!!!