.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 29 September 2011

SPRAT Issue Nr. 148


Περισσότερες πληροφορίες στα Ελληνικά, στον σύνδεσμο Multiband Ground Plane 80-10m. SPRAT article!