.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 9 February 2010

XBM80-2 80M CW Transceiver

Απίστευτος πομποδέκτης!Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο μαζί με την υπόλοιπη παρουσίαση θα τα διαβάσετε εδώ στα Αγγλικά.Δεν είναι δύσκολη η κατανόηση και εκτός αυτού οι εικόνες μιλούν από μόνες των.