.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 12 July 2016

Contest Mode!


As usual, I run the IARU HF Championship contest past weekend. I slept only 3 and a half hours, 00:30 UTC to 04:00 UTC and I manage a total 236 contacts! Interestingly the bands, all of them, were alive. Propagation do us the favour and the Sunspots were a good 56. I was using a logging program this year and things were running smoother and faster. I have already upload my contacts and all I have to do is to wait for almost a year for the results! My antennas are a EFHW wire and my work horse Create -730V having its legs extended by 17 metres of wire each side! 10 European contacts on 80m band but none on 160m.
Until next year then with a better setup!

Επαφές μπορεί να μην έκανα πολλές αλλά έμεινα συνεχώς στον διαγωνισμό εκτός από 3 και μισό ώρες ύπνο. υπήρχε πέρασμα σε όλες τις μπάντες παραδόξως αλλά υπήρχε και φοβερός ηλεκτρικός θόρυβος, Α=35. Μου λείπει μί α κάθετη κεραία την οποία έχω και θέλω να ανεβάσω αλλά, πόσα να κάνω μόνος μου;!