.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 12 July 2016

Audio stage of a homebrew TxRx!I've built a bare bones audio amplifier using an LM386. No volume control other than Gain control. It will be embed to a bigger project in time!


Βασικός ακουστικός ενισχυτής με το LM386. Μέρος ενός σχεδιασμού ο οποίος θα υλοποιηθεί σιγά-σιγά.