.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 7 January 2016

New year resolutions!


It is 2016 already and I feel that I have to place my goals and promises for the next 340 days to come!

I have lots of "winter projects" which I have to finish.
Namely, I have a couple of G3TSO radios with boards missing though I have them in stock, home-brewed.

I must write a couple of introductory articles for the newcomers and their antenna's.

Other antenna articles of general interest.

Publish some of my personal designs and notes on radio home-brewing.
Finish my study of antenna capacity bottom loading and present a couple of practical examples.

We'll see how well I succeed this time next year!Έχει μπει ήδη το 2016 και θεωρώ ότι πρέπει να βάλω κάποιους στόχους για τις επόμενες 340 ημέρες!
Έχω πολλές " χειμωνιάτικες εργασίες " που πρέπει να τελειώσω .
Δηλαδή , έχω μερικούς G3TSO π/δ με πλακέτες που λείπουν. Τις έχω όμως κατασκευάσει άλλερς φορές.
Θα πρέπει να γράψω μερικά εισαγωγικά άρθρα για τους νεοεισερχόμενους στο χόμπι και τις κεραίες τους .
Θέλω να γράψω άλλα άρθρα κεραιών του γενικού ενδιαφέροντος .
Να δημοσιεύσω μερικά από τα προσωπικά μου σχέδια και σημειώσεις σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τις ιδιοκατασκευές . Θα δούμε πόσο καλά θα μπορέσω να τα καταφέρω αυτή τη φορά!