.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 14 August 2015

Multiband Dipole Antenna.I installed a dipole with a side length of 22 meters at SV1AIA. The aim was to cover the whole HF range ie from 160m up to 10m. with only one antenna. RF is fed to the center of the dipole via 4 meters of ladder line and is tuned with the help of a Furuno AT-5075 ATU you see at the base of the mast.

Two lengths of wire in the form of dipole, can tuned over a wide frequency range, if we manage to adapt the specific impedance of the feed line to the Impedance (Z) of the dipole at the frequency that we have selected for transmission.
In most of the time there will be mismatches and high standing wave ratio. This has almost no importance because in most cases, if the feed line is Ladder Line, the  power losses due to standing waves(SWR) are minimal. Also the transceiver sees Impedance 50 Ohms at the input of ATU and delivers maximum power while the ATU being almost in the center of the dipole assuming the role of Gama match, T match, Hairpin match etc! Small mismatches because of the length and Z, of the ladder line are minor and the final result is not affected .
This is a true multi-band antenna with emission of more than 98 % of the power that reaches the connector input of ATU overcoming the losses of the coaxial cable. To all those who have automatic ATU's, I would highly recommend them to construct this antenna. The ease of matching / tuning and performance will amaze you !

As you can see in the accompanying pictures, at the first stage of the installation , I used a pulley mounted straight on the mast. This resulted the proximity of the ladder line with the grounded metal mast. Kostas made ​​a bracket length of half a meter zeroing the proximity losses of ladder line due the metal mast.


Εγκατέστησα ένα δίπολο με μήκος πλευράς 22 μέτρα στον SV1AIA. Σκοπός ήταν να καλύπτει όλο το HF φάσμα, ήτοι από τα 160 μέτρα έως και τα 10 μέτρα.
Η τροφοδοσία γίνεται στο κέντρο του διπόλου με 4 μέτρα ανοικτής γραμμής και ο συντονισμός με το  AT-5075 ATU της Furuno που βλέπετε στην βάση του ιστού. Δύο μήκη σύρματος με την μορφή διπόλου, μπορούν να συντονίσουν σε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων, εφόσον καταφέρνουμε να προσαρμόσουμε τη συγκεκριμένη Σύνθετη Αντίσταση (Z) της γραμμής τροφοδοσίας με την εκάστοτε Σύνθετη Αντίσταση του διπόλου στην συχνότητα που έχουμε επιλέξει για εκπομπή. Σε αρκετές περιπτώσεις θα υπάρξει δυσπροσαρμογή και υψηλός λόγος Στασίμων Κυμάτων. Αυτό δεν έχει σχεδόν καμία σημασία διότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εφόσον η γραμμή τροφοδοσίας είναι ανοικτή γραμμή, οι απώλειες ισχύος λόγω Στασίμων Κυμάτων είναι ελάχιστες. Επίσης ο πομποδέκτης βλέπει Σύνθετη Αντίσταση 50 Ω και αποδίδει το μέγιστο της ισχύος του ενώ το ATU στο κέντρο σχεδόν του διπόλου αναλαμβάνει τον ρόλο του Gama match, T match, Hairpin match etc! Η μικρή δυσπροσαρμογή λόγω του μήκους της ανοικτής γραμμής είναι ήσσονος σημασίας και δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Αυτή είναι  μιά  πραγματική πολυζωνική κεραία με εκπομπή πάνω του 98% της ισχύος ή οποία φτάνει στον κονέκτορα εισόδου του ATU ξεπερνώντας τις απώλειες του ομοαξονικού καλωδίου. Σε όλους όσους έχουν αυτόματα ATU's θα τους συνιστούσα ανεπιφύλακτα να κατασκευάσουν αυτήν την κεραία. Η ευκολία συντονισμού/προσαρμογής και η απόδοση της, θα σας καταπλήξουν!

Όπως μπορείτε να δείτε στις συνημμένες φωτογραφίες, στο πρώτο στάδιο της εγκατάστασης, χρησιμοποιούσα ένα ράουλο στερεωμένο επάνω στον ιστό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την γειτνίαση της ανοικτής γραμμής με το μέταλλο του γειωμένου ιστού. ο Κώστας έφτιαξε ένα μπρακέτο μήκους μισού μέτρου απομακρύνοντας έτσι την ανοικτή γραμμή από τον μεταλλικό ιστό.


Some time ago a fellow radio amateur asked me about the number and the length of counterpoise wire(s) for his random wire antenna of 27.5 meter exactly!
My answer and suggestion to him was to run another length of 27.5 meter opposite to the direction of the one already installed. Thus creating a dipole antenna more like an Inverted Vee. For DX sake I hope that he followed my advise. If not, he better start doing it!


Πριν από λίγο καιρό ένας συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης με ρώτησε για τον αριθμό και το μήκος των αντίβαρων για μιά τυχαίου μήκους, 27.5 μέτρων, συρμάτινη κεραία.
Η απάντηση και πρότασή μου ήταν, να τρέξει ένα άλλο μήκος σύρματος 27.5 μέτρων αντίθετα προς την κατεύθυνση του ενός ήδη εγκαταστημένου. Δημιουργώντας έτσι ένα δίπολο, κάτι σαν ένα ανεστραμμένο Vee. Για DXικό καλό του, ελπίζω ότι ακολούθησε τις συμβουλές μου . Αν όχι, καλύτερα να αρχίσει να τεντώνει σύρματα!!!