.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 22 March 2015

G5RV Multi-band HF Antenna

Theory of the G5RV antenna and practical installation in a small garden. MMANA predictions of the performance of the antenna installed in U shape.
I totally disagree with the construction technique of the Coiled Coaxial BalUn you can see in the photo. It has to constructed in-line and one loop after the other so the first loop will be separated from the last by 7 loops with ALL the XL contributed between them.

Περιγραφή της G5RV κεραίας και η πρακτική εγκατάστασή της σ' έναν μικρό κήπο. Διαφωνώ με τον τρόπο κατασκευής του ομοαξονικού πηνίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το RG δεν το μαζεύουμε σαν τριχιά αλλά το τυλήγουμε με την μία σπείρα δίπλα στην άλλη έτσι ώστε η πρώτη ν' απέχει από την τελευταία όλο τον αριθμό των σπειρών και η XL αυτεπαγωγή να είναι ή μέγιστη. Επίσης το μήκος του ομοαξονικού καλωδίου ζητά να είναι το ελάχιστο. Χμ!