.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 23 March 2015

Rock-mite 40 QRP kit. Good 'n' ready!


Another one QRP kit found it's way to the rack!
I finished the construction of it yesterday by winding T1 and T2 toroid transformers.
Pout is approximate 2W. Me thinks that more power than that it is rather unobtainable judging from the characteristics of the output transistor the size of the heat-sink and the turns ratio of the transformers.

My personal advice to any one of you thinking to buy it, is to do it! It will give you a pleasant frustration decoding the Chinglish during construction and then you will award yourself with a small but remarkable rig!
Cheers!