.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 20 March 2015

Arduino-UNO


I will take the plunge, bite the bullet and teach an old dog a new trick!
I started taking self-tuition lessons on Arduino open-source architecture.

Lesson nr. 1. 
Blink the LED!

The first encouragement came from Christos SV1NJX and then internet is full of information and how-to's!
to be continued...