.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 2 September 2012

BitX, ΚουτίX...

...και τέλος!Περισσότερα το βράδυ ή αύριο.