.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 6 June 2011

QRP & QRO!!!

Όταν το QRP, συνάντησε το QRO!!!
(ή το αντίθετο)