.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 3 March 2017

Calibration of the HV probe!

It can be be done the easy way and the easier way!
The easy way is to measure with your DVM a DC voltage of 300 to 500V and then adjust the multi-turn pot to see the same voltage divided by 100. I.e. if you read 420VDC on your DVM, measuring with the 100:1 probe, after you adjust the multi-turn pot, you will see 4.20VDC.
The easier and far more safer way is to measure the Voltage output of your bench power supply and do the same procedure!

 As you can see in the photos, the Vout of mine is 13.854VDC. I adjust then my probe to see 138.54mVDC on the display.

 I am lucky to have an AVO multi meter which can measure HV up to 2500Volts. I use that as a reference and measure the 811's Plate Voltage of my 30L-1 Collins lin-amp. 

 The HV as can be seen in the photo is, lets say, 1930VDC. Using the HV probe with no further adjustment I saw 19.48VDC An error of far less than 5%.

 Wow! Although it is not a precision nor a factory made probe, it works like having a high degree of accuracy!
Even if you see a HV of 2450VDC whereas your actually HV is 2620VDC, the error is 6.5% which is acceptable in my book and then it puts you in the right track if you are trying to locate a fault or anything!
Thank you and 73.
p.s. you can hardly see in the photos that I have encapsulate my probe into a plastic square conduit pipe measuring 13mm X 14.4mm X150mm. It IS safe but not "aesthetically elegant" for my taste so I will think of a different case for it! I'll let you know!

(μιά φορά που η google κατάφερε να μεταφράσει σχεδόν σωστά τα Αγγλικά μου!
Η τελική ρύθμιση μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο και τον πιο εύκολο 
τρόπο!
Ο εύκολος τρόπος είναι να μετρηθεί με DVM σας μια τάση συνεχούς 
ρεύματος από 300 έως 500V και στη συνέχεια ρυθμίστε το πολύστροφο 
ποτενσιόμετρο για να δείτε την ίδια τάση διαιρείτε με το 100. Δηλ. αν 
διαβάσετε 420VDC για DVM σας, μετρώντας με το 100: 1 ανιχνευτή κι 
αφού ρυθμίσετε το πολύστροφο ποτενσιόμετρο, θα δείτε 4.20VDC.
Η πιο εύκολη και πολύ πιο ασφαλή τρόπο είναι να μετρηθεί η τάση εξόδου 
του τροφοδοτικού πάγκο σας και να κάνετε την ίδια διαδικασία!
Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες, η Vout μου είναι 13.854VDC 
Έχω ρυθμίσει στη συνέχεια αισθητήρα μου για να δω 138.54mVDC στην 
οθόνη του πολυμέτρου.
Είμαι τυχερός που έχω ένα AVO πολύμετρο που μπορεί να μετρήσει HV 
μέχρι 2500Volts. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό ως σημείο αναφοράς και 
για την μέτρηση των ανόδων των 811 του 30L-1Collins lin-amp. Το ΗV 
όπως φαίνεται στη φωτογραφία είναι, ας πούμε, 1930VDC. Χρησιμοποιώντας 
τον ανιχνευτή HV χωρίς περαιτέρω προσαρμογή είδα 19.51VDC Ένα σφάλμα 
μικρότερο του 5%.
Ουάου! 
Αν και δεν είναι ένας ακριβής εργοστασιακός ανιχνευτής, λειτουργεί σαν 
να έχει ένα υψηλό βαθμό ακρίβειας!
Ακόμα κι αν δείτε Υψηλή Τάση των 2450VDC ενώ σας πραγματικότητα 
η Υψηλή Τάση είναι 2620VDC, το σφάλμα είναι 6,5%, πράγμα που είναι 
αποδεκτό κατ' εμέ και που στην συνέχεια να σας βάζει στο σωστό δρόμο αν 
προσπαθείτε να εντοπίσετε ένα σφάλμα ή κάτι τέτοιο!
Σας ευχαριστώ και 73.