.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 5 June 2012

« .. στο τέλος ο Εφιάλτης θα φανεί και οι Μήδοι θα περάσουν »