.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 17 January 2012

29 ραδιο-κατασκευαστές!

Οι 29 ραδιοερασιτέχνες ραδιοκατασκευαστές προτείνουν!
Βασικά καθημερινά και χρήσιμα εργαλεία, για τον ραδιοερασιτέχνη-κατασκευαστή!
Home Brew Tools