.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 16 October 2010

4:1 BalUn

4 to 1 BalUn


Μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα!