.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 26 October 2009

Scandal!!!


stop the press!
G3RJV speaking to a microphone rather than keying!!!
Hear, hear!
Scandal!!!