.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 31 December 2017

Happy New Year 2018!


My best wishes for a Happy, Healthy and Prosperous YEAR 2018!!!
...καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία...