.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 4 January 2018

QRP Labs QCX 5W CW Transceiver kit

Twas 'bout time to start building the kit!
I'll keep you updated.