.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 16 March 2017

Keying interface for IC-706.Icom's IC-706 compact transceiver is intended for mobile use, but its small size also appeals to DXpeditioners. Unfortunately, Icom designers decided against installing a T/R (transmit/receive) control line output for interfacing an external power amplifier. The circuit presented here provides that interface.
A 13-pin DIN connector on the rear panel of the rig has a bidirectional control pin named HSEND (HF Send). In receive mode, it is pulled to +8V through approximately 1.2k. When transmitting, HSEND is about zero volts. Since it is bidirectional, grounding HSEND externally will also place the transceiver in transmit mode. The characteristics of this pin prevent its use as a direct T/R signal for most amplifiers it only sinks about 6mA, and most amplifier control lines pull higher than 8V. Directly connecting HSEND to a typical amplifier could damage the IC-706.
If you own a legacy HF amplifier( 30L-1, SB200/201 KW600/1000 YAESU FL line etc)  that have high voltage (120 V) switching or spiking issues you must use in series of the Q2 Collector a relay having a C to NO contact.

Pin Number I used.
Pin nr2 GROUND
Pin nr3 HSEND
Pin nr8 +13.8V
Have fun and enjoy home-brewing!


Κατασκευή ενός ενδιαμέσου για την ενεργοποίηση γραμμικών ενισχυτών από το IC-706 αλλά κι άλλων παρόμοιων ενισχυτών από παρόμοιους πομποδέκτες.
Αν ο ενισχυτής αρκείται στο να δει ΓΗ για να ενεργοποιηθεί, το κύκλωμα ως έχει είναι αρκετό. Στην περίπτωση των παλαιών καλών ενισχυτών του τύπου 30L-1 ή SB200/201 KW600/1000 YAESU σειρά FL κλπ
θα πρέπει να συνδέσετε ένα 12V ρελέ σε σειρά με τον Συλλέκτη του Q2.