.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 18 January 2017

Controversies!

the ANTENNA

the STATION

the LOCATION

a station is as good as it's antenna (and the surroundings!)

Στην γούβα κι αυτός. Κρίμα!