.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 3 April 2016

More QRP radios!


More QRP radios from the other side of the Pond!
The LD-11 of the LNR Precision and the 

MTR5B 5-Band Mountain Topper designed by Steve "wonder" Weber KD1JV.
The swling post is a real treasure!