.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 27 May 2015

Enginnering Flowchart!


Διάγραμμα ροής εργασιών, μαστοράντζας!