.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 15 March 2014

λ/2 μονά-ζυγά!

"το μήκος του καλωδίου το οποίο “γειώνει” την RF του ΣΤΑΘΜΟΥ σας πρέπει να είναι λ/2 του μήκους κύματος ή μονά πολλαπλάσια αυτού"

Δεν νομίζω μόνο μονά (περιττά, odd) πολλαπλάσια. Και τα άρτια (ζυγά, even) πολλαπλάσια του λ/2, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά την μετατροπή του Ζ από το ένα άκρο του αγωγού στο άλλο άκρο αυτού. Οπότε μάλλον ήθελες να πεις "ακέραια πολλαπλάσια". Ή επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε "άρτια πολλαπλάσια του λ/4". Αρκετά όμως με αυτό. Όπου στο "ακέραια" συμπεριλαμβάνουμε και το 0. Για την μπάντα των 160μ ή των 80μ κατά πάσα πιθανότητα το μήκος του εν λόγω αγωγού θα είναι 0*λ/2=0μ. Για αποφυγή παρεξήγησης, όπως αναφέρεις ήδη, στόχος δεν είναι ακριβώς τα νούμερα αυτά, αλλά κοντά σε αυτά. Πόσο κοντά; Στην κατανομή τάσης (ή έντασης ρεύματος) συναρτήσει του μήκους της γραμμής μεταφοράς (ή και της κεραίας, τα ίδια ισχύουν), το σημείο που έχει πχ V=Vmax/10 απέχει από το σημείο ελάχιστου Z: τοξημ(0,1)=5,74 μοίρες. Εκφρασμένο σε λ είναι 5,74/360=0,01594λ ή σε πιο εύχρηστη μορφή λ/63.

Αυτά, αλλά με επιφύλαξη, διότι έχω πολλά χρόνια να ασχοληθώ.
73 de sv1gap 
Αγαπητέ συνάδελφε έχεις δίκιο! Άλλωστε το σχήμα της μέγιστης/ελάχιστης αυτεπαγωγής εμπρός μου το είχα όταν το έγραφα! 
Μήκος λοιπόν αγωγού γης, άρτια πολλαπλάσια του λ/2. Εάν πραγματικά δεχτούμε και το 0 ώς σημείο μηδενικής αυτεπαγωγής, τότε για τα 160m ή κάπου εκεί κοντά(!), το λ/4 μήκος είναι 40 μέτρα και το λ/2 μήκος είναι 80 μέτρα. Η Ηλεκτρική Γείωση λοιπόν του σταθμού θα πρέπει να γίνει με μήκος καλωδίου πιο μικρό ή πιο μεγάλο των 40 μέτρων. Το πιό λογικό είναι να γίνει με μικρότερο μήκος, οπότε σε αυτήν την περίπτωση προσπαθούμε να το κάνουμε πραγματικά μικρό. Μικρότερο των 10 μέτρων αν είναι δυνατόν! 
Την σημασία της αποφυγής του λ/4 μήκους καλωδίου της δείχνω στους αναγνώστες με δύο παρακάτω σχήματα. 

Όταν ο αγωγός RF Γειώσεως (και ηλεκτρικής εν παραλλήλω), έχει μήκος λ/4 του μήκους κύματος στο ένα του άκρο παρουσιάζει κοιλία τάσεως σε αντίθεση με τον δεσμό τάσεως στο άλλο του άκρο. Έτσι η μέγιστη τάση των επιστροφών RF ευρίσκεται στο ATU ενώ η ελάχιστη επάνω στην ράβδο γείωσης. Ελάχιστη η RF τάση, ελάχιστη και η “γείωση”! 

Αντίθετα όταν το μήκος του αγωγού γειώσεως έχει μήκος λ/2 του μήκους κύματος, η κοιλία τάσεως του ενός άκρου, του ATU εν προκειμένω, εμφανίζεται αντίστοιχα και στο άλλο άκρο επάνω στην ράβδο γείωσης. Μέγιστη ή τάση, μέγιστη και “γείωση”!

Για παράδειγμα και αντίθετα από την μπάντα των 160m, στην μπάντα των 10m το λ/4 του μήκους κύματος είναι 2.5 μέτρα και πρέπει να το αποφύγουμε ως μήκους του αγωγού RF Γειώσεως ενώ, το λ/2 του μήκους κύματος είναι 5 μέτρα τα οποία είναι εφικτό σαν μήκος να γειώσουμε την RF αν το shack μας είναι στο ισόγειο και η ράβδος γείωσης απέξω. Αντίστοιχα θα πρέπει ν' αποφύγουμε τα 7.5 μέτρα ενώ θα προτιμήσουμε τα 10 μέτρα!