.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 3 July 2012

(ξανα) Μαθαίνοντας να κάνουμε κολλήσεις!

(ξανα) Μαθαίνοντας να κάνουμε κολλήσεις.
Οδηγός δι αρχαρίους και προχωρημένους!


FullSolderComic En